તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : સરાયાં

ફળદ્રુપ
ક્ષમા
લુચ્ચો
અવાજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દો અને તેના શિષ્ટ રૂપોના વિકલ્પોમાંથી કથો વિકલ્પ બરાબર નથી ?

ગલઢેરાં – ઝૂંપડાં
ફાંટ - પોટકું
હકડે ઠઠ - ભરચક
બકાલું - શાકભાજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : બચકો

મુઠ્ઠો
પોટલું
ડૂબકી
બકી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : આળિયો

આરોપ
અળસિયું
કાકડી
આળસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : પંથક

મુસાફરી
પાંગોઠું
પંથવર
યજમાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ સાચા તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ શબ્દ લખો. : પોહોતો

પાસે
પહોંચ
પહોંચીયો
પહોંચ્યો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP