તળપદા
'આણીયા' તળપદો શબ્દ છે જેનો અર્થ શું થશે ?

આ બાજુ
કાણો માણસ
ખરીદવું
ભાણીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ આપો. : તબક

રકાબી
તબલા
કથરોટ
વાટકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ સાચા તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ રાબ્દ લખો : મોકળું

મુકત
મૂકેલ
મળેલ
મોતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ આપો. : પાંજણ

આંજણ
ધૂળ
પંકિલ
બંધાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : વમન

ઊલટી
કુંડાળું
ગુલાબ
નાનુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો : હરફ

હરફર
અત્યારે
શબ્દ
જલ્દી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP