ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફોર્સ એ ___ છે.

આકર્ષી બળ અને અપાકર્ષી બળ
માત્ર અપાકર્ષી બળ
લઘુઅંતરીય બળ
માત્ર આકર્ષી બળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ન્યુક્લિયસમાં લાગતું સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ નીચેનામાંથી કોની વચ્ચે લાગે છે ?
(1) પ્રોટોન-પ્રોટોન
(2) પ્રોટોન-ન્યુટ્રોન
(3) ન્યુટ્રોન-ન્યુટ્રોન
(4) પ્રોટોન-ઇલેક્ટ્રોન

1,2,3
1,3,4
4
1,2,4

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
પૃથ્વીના વ્યાસાંતે આવેલાં A અને B સ્થળો પરથી એક સાથે ગ્રહનું અવલોકન કરતાં બે અવલોકન દિશાઓ વચ્ચેનો કોણ 1.6° મળે છે. જો પૃથ્વીનો વ્યાસ 1.276 × 10⁴km લઈએ, તો પૃથ્વી અને ગ્રહ વચ્ચેનું અંતર શોધો.

3.84 × 10⁸ m
4.57 × 10⁵ km
4.08 × 10⁸ m
4.57 × 10⁸ km

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP