ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ક્યુરી કઈ ભૌતિક રાશિનો એકમ છે ?

Y– કિરણની ઊર્જા
વિકિરણની તીવ્રતા
રેડિયો એક્ટિવિટી
અર્ધજીવનકાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
અવરોધોના સમાંતર જોડાણ માટે સમતુલ્ય અવરોધ Rp = R1R2/R1+R2 સૂત્રથી મળે છે, તો ΔRp/Rp² = ___

ΔR1/R1 - ΔR2/R2
ΔR1/R1² - ΔR2/R2²
ΔR1/R1² + ΔR2/R2²
ΔR1/R1 + ΔR2/R2

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
પૃથ્વીના વ્યાસાંતે આવેલા સ્થળેથી એકી સાથે ચંદ્રનું અવલોકન કરવામાં આવે છે; તો બે અવલોકન દિશાઓ વચ્ચે આંતરાતો કોણ 54' છે. જો પૃથ્વીની ત્રિજ્યા 6.4 × 10⁶m લેવામાં આવે, તો પૃથ્વી અને ચંદ્ર વચ્ચેનું અંતર શોધો.

3.581 × 10⁸m
4.076 × 10⁸m
8.153 × 10⁸m
5.813 × 10⁸m

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP