ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ESRનું પૂરું નામ જણાવો.

ઇલેક્ટ્રોન સ્પિન રેન્જ
ઇલેક્ટ્રોન સ્પિન રેઝોનન્સ
ઇલેક્ટ્રિક સ્પેશ રડાર
ઇલેક્ટ્રિક સ્પિન રેઝોનન્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
બ્રહ્માંડ શાનું બનેલું છે ?

માત્ર વિકિરણ
શૂન્યાવકાશ
દ્રવ્ય અને વિકિરણ
માત્ર દ્રવ્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP