વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ડિજિટલ લોકર વિશે ખરા વિધાનો પસંદ કરો.

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
આ સુવિધા હેઠળ e-sign સુવિધા આપવામાં આવી રહી છે.
આપેલ બંને
ડિજિટલ લોકર પહેલ હેઠળ પબ્લિક ક્લાઉડની સુવિધા આપવામાંમાં આવી રહી છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
મિશન ઓસીરિસ રેક્સનો મૂળ ઉદ્દેશ શું છે ?

સૌરમંડળના સૌથી મોટા ગ્રહ ગુરુની મધ્યે સક્રિય લાલ તોફાનનો અભ્યાસ કરવો.
લઘુગ્રહ બેન્નૂ પરથી ખડક નમૂનો પૃથ્વી પર લાવવા અને અભ્યાસ કરવો.
પ્લૂટોનો અભ્યાસ કરવો.
માનવને અવકાશમાં અભ્યાસ સુધીના સૌથી દૂરના ક્ષેત્ર સુધી પહોંચાડવાનું મિશન.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
તેજસ વિશે ખોટા વિધાનો પસંદ કરો.

તેજસનો વિકાસ DRDO દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
તેજસ બે સીટ ધરાવતું સ્વદેશી યુદ્ધવિમાન છે,

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP