વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતમાં વપરાશ માટે પરમાણું શસ્ત્રો છોડવાની સત્તા કોની પાસે છે ?

સ્ટૅટિજીક ફોર્સ કમાન્ડના કમાન્ડર-ઇન-ચીફ અથવા નિયુક્ત અનુગામી / અનુગામીઓ
ભારતના વડાપ્રધાન અથવા નિયુક્ત અનુગામી / અનુગામીઓ
આર્મી સ્ટાફના વડા અથવા નિયુક્ત અનુગામી / અનુગામીઓ
ભારતના રાષ્ટ્રપતિ અથવા નિયુક્ત અનુગામી / અનુગામીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
'આધાર’ વિશે ખરા વિધાનો જણાવો.

આધાર ભારતના રહેવાસી તરીકેનો પૂરાવો ગણી શકાય.
આધાર 14 અંકની સંખ્યા છે.
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP