ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
1947માં ગુજરાતમાં કયા રજવાડાએ ભારતીય સંઘમાં જોડાવવાના કરાર ઉપર સહી કરવા ઈનકાર કરેલ હતો ?

જુનાગઢ
બાલાસિનોર
પાલનપુર
નવાનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP