ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
ભારતીય ફોજદારી ધારાના ક્યાં પ્રકરણમાં રાજ્ય વિરુદ્ધના ગુના વિશે જોગવાઇઓ કરવામાં આવી છે ?

પ્રકરણ 4
પ્રકરણ 6
પ્રકરણ 8
પ્રકરણ 2

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP