સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
કોન્ઝર્વેશન ટીલેજ નીચેના પૈકી કઈ બાબત માટે ઉપયોગી છે ?

જમીન સંરક્ષણ
ભેજ સંરક્ષણ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
BISનું પૂરું નામ ___ છે.

બાયપાસ ઈન સીટી
બ્યૂરો ઓફ ઈન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ
બ્યૂરો ઓફ ઈન્ટેલીજન્સ સેલ
બોબે ઈન્ટેલિજન્સ સેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી કયા સ્થળે પંચાયતન મંદિર આવેલા છે ?
૧. ખેડાવાડા, સાબરકાંઠા
૨. આસોડા, મહેસાણા
૩. દાવડ, મહેસાણા

૧,૨,૩
માત્ર ૧,૩
માત્ર ૧,૨
માત્ર ૨,૩

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
'બાલનારાયણાવતાર' બિરૂદ કયા સોલંકી શાસકે ધારણ કર્યું હતું ?

અજયપાલ
મૂળરાજ બીજો
કુમારપાલ
ભીમદેવ બીજો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP