તળપદા
તળપદા શબ્દના શિષ્ટરૂપ આપો : મહાંણાં

મહેસાણા
સ્મશાન
માણ
મસાલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દોનો અર્થ યોગ્ય ન હોય તેવો વિકલ્પ પસંદ કરો.

લોહવાટ : ચિંતા
ઉચાટ : વૈભવ
ઓરું : નજીક
પરણ : પાંદડું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : આળિયો

આળસ
અળસિયું
આરોપ
કાકડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : દોગામી

દુર્ગામી
દગો
બેગાઉ
વિદ્વાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : આબોકાર

મહેમાનગતિ
આવકાર
આપોઆપ
અલગારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ઢોચકી

પાશેરો
દોણી
વાઢી
હાંડલું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP