ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
આદિવાસીઓ ખેતરમાં ખેતીની શરૂઆત વખતે ક્યાં દેવની પૂજા કરે છે ?

વડલા દેવ
બળીયાદેવ
ખેતલા દેવ
વચ્છરાજ દેવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP