તળપદા
આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : દયિત

લાચાર
રાક્ષસ
પ્રિય
મોટુ પગલું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : પાસલો

દૂર
પાછળ
જાળ
પાંસળી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો‌. : દગડ

દ્રષ્ટિ
આંખ
સૈન્ય
પથ્થર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દ 'સાંસા'નું શિષ્ટ રૂપ જણાવો.

સાસુ
સંસાર
તંગી
શ્વાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ટીંઢોર

ગરમ
ઢોરઢાંખર
ગારમાટીનું
દોડાદોડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP