ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ભાલ નળકાંઠામાં વસતા પઢારોનું વિશિષ્ટ નૃત્ય જણાવો.

ભાયાનૃત્ય
આગવા નૃત્ય
કાકડા નૃત્ય
મંજીરા નૃત્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP