ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ વાક્ય પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
તે ખાય છે.

તેને ખવડાવે છે
તેને ખવડાવશે
તેનાથી ખવાય છે
તેની પાસે ખાવાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP