સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ માટે કયું સાચું નથી ?

સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા 0 છે.
1, 2, 3..... પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે.
તે અસંખ્ય છે.
સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
છાત્રાલયના માસિક ખર્ચનો એક ભાગ નિશ્ચિત છે. જ્યારે બાકીનો ભાગ કોઈ એક વ્યક્તિએ ભોજનાલયમાં જેટલાં દિવસ ભોજન લીધું હોય તેના પર આધારીત છે. કવન 25 દિવસ જમે છે અને તેણે રૂા.2200 છાત્રાલયના કુલ ખર્ચ તરીકે ચૂકવવાના થાય છે, જ્યારે કવિતા 20 દિવસ જમે છે અને તેણીએ રૂા.1800 છાત્રાલયનાં કુલ ખર્ચ તરીકે ચૂકવવાના થાય છે. આ છાત્રાલયના નિશ્ચિત માસિક ખર્ચની રકમ શોધો.

રૂા. 250
રૂા. 150
રૂા. 300
રૂા. 200

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP