ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
'ભૂંગળિયો' અને 'પેટી માસ્તર' શબ્દો નીચે પૈકી કોની સાથે સંકળાયેલ છે ?

ગુજરાતના લોકગીત
લોકનૃત્ય મેરાયો
ગુજરાતનું લોકનાટ્ય
લોકનૃત્ય મેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેના પૈકી ગુજરાતનું કયું સ્થળ બૌદ્ધ ધર્મ સાથે સંકળાયેલું નથી ?

દેવની મોરી
કડિયા ડુંગરની ગુફાઓ
જોગીડાની ગુફા
ભુજિયો કોઠો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP