વસતી (Population)
ગુજરાતમાં કુલ વસ્તીનાં કેટલા ટકા વસ્તી યુવાનો (15 થી 24 વર્ષનું વય જૂથ)ની છે ? (Youth population)

19.77
19.27
18.27
18.77

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
ગુજરાત રાજ્યનો કયો જિલ્લો સૌથી ઓછી વસતી ગીચતા ધરાવે છે ?

કચ્છ જિલ્લો
ડાંગ જિલ્લો
સુરત જિલ્લો
નર્મદા જિલ્લો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં સૌથી વધુ અનુસૂચિત જાતિની વસ્તી આવેલ છે ? (2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે)

બનાસકાંઠા
કચ્છ
રાજકોટ
અમદાવાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
રાજ્યમાં જાતિ પ્રમાણ ગ્રામ્ય ક્ષેત્રમાં અને શહેરી વિસ્તારમાં કેટલું છે ?

949 અને 919
943 અને 880
943 અને 919
949 અને 880

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP