ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
કાંસ્યયુગીન સભ્યતા દરમિયાન પાણી સંઘરવાની અને તેના નિકાલની ઉત્તમ વ્યવસ્થા કયાં જોવા મળે છે ?

કાલીબંગા
લોથલ
હડપ્પા
ધોળાવીરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP