તળપદા
તળપદા શબ્દોનો અર્થ યોગ્ય ન હોય તેવો વિકલ્પ પસંદ કરો.

પરણ : પાંદડું
ઓરું : નજીક
ઉચાટ : વૈભવ
લોહવાટ : ચિંતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ આપો. : તબક

કથરોટ
વાટકો
રકાબી
તબલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ સાચા તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ શબ્દ લખો. : માહેલું

અંદરનું
અંદર
મળેલું
માણેલું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : સાવલી

સાદડી
સલવાયેલું
નકામું
ગામડું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. - ‘વરા’

ઝરણું
વરૂ
જમવું
પ્રસંગો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : ઉપાલંભ

ચપટી
આલિંગન
નળ
ઠપકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP