ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ભારત સંજ્ઞાનો પ્રકાર દર્શાવો.

ભાવવાચક સંજ્ઞા
જાતિવાચક સંજ્ઞા
વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા
દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP