ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
અયોગ્ય સંધિ જોડાણ પસંદ કરો.

સમ્ + ઋદ્ધિ = સમૃદ્ધિ
અન્ + અભ્યાસ = અનભ્યાસ
અન્ + અધિકાર = અનાધિકાર
સમ્ + અક્ષ = સમક્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કહેવતનો અર્થ લખો : મોરના ઈંડા ચીતરવાં ન પડે.

હોશિયાર માતા પિતાના સંતાનોમાં કોઈ કહેવાપણું ન હોય
મોર સુંદર હોય તેથી
ઈંડા સુંદર ચીતરેલા જ હોય
મોરનું ઈંડું ચીતરાઈ જ જાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
દોરડું - સંજ્ઞાનો પ્રકાર દર્શાવો.

વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા
જાતિવાચક સંજ્ઞા
દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા
ભાવવાચક સંજ્ઞા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
બિહામણું સ્વપ્ર જોઈ બાળક ડરી ગયું. - વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.

વિકારી
અવિકારી
પ્રમાણવાચક
વિકારી અને પ્રમાણવાચક બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP