ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
દિશાઓથી કોઈ નાદ અનહદ આપતો. નીચે લીટી દોરેલ શબ્દમાં કયા પ્રકારનું સર્વનામ લાગે છે ?

સ્વવાચક
પ્રશ્નવાચક
કોઈ નહીં
અનિશ્ચયવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ઉપમેય અને ઉપમાન જુદા દર્શાવવાને બદલે એક જ હોય તેમ દર્શાવવામાં આવે ત્યારે કયો અલંકાર બને છે ?

ઉત્પ્રેક્ષા
ઉપમા
રૂપક
વ્યતિરેક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP