ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતમાં સૌથી વધુ પિયત વિસ્તાર ___ જિલ્લામાં અને સૌથી ઓછો વિસ્તાર ___ જિલ્લામાં છે.

અમદાવાદ, ડાંગ
વડોદરા, દાહોદ
મહેસાણા, ડાંગ
સુરત, ડાંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP