ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ઘઉંના પાકમાં પિયત માટેની ખાસ કટોકટીની અવસ્થા કઈ છે ?

દુધિયાદાણા અવસ્થા
ગાભ અવસ્થા
ફ્રુટ અવસ્થા
તાજમૂળ અવસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP