ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યમાં ભૂગર્ભજળનો વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી અંદાજ કાઢી, પાતાળકુવા દ્વારા જળ વિતરણ, અને અન્ય માધ્યમો દ્વારા પાણીના વિતરણની જવાબદારી કોને સોંપવામાં આવેલી છે

GSFC
GMDC
GBC
GWRDCL

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
કઈ જાતની શોધથી ડાંગરના ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો ?

આમાંથી કોઈ નહીં
આપેલ બંને
ટાઈચુંગ નેટિવ -1
આઈ. આર.- 8

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP