ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
બ્લુ રિવોલ્યુશન (ભૂરીક્રાંતિ) કઇ બાબત સાથે સંકળાયેલા છે ?

મત્સ્ય ઉત્પાદન
દૂધ ઉત્પાદન
અનાજ ઉત્પાદન
તેલ ઉત્પાદન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP