ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
જોગીડા ભેટ, કીરો, ઝુરો, હબલ (હબો) અને કાંસનો ડુંગર કચ્છની કઈ ધારમાં આવેલા ડુંગર છે ?

મધ્યધાર
ઉત્તરધાર
દક્ષિણ ધાર
પશ્ચિમ ધાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP