કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
દરિયા ઉપરથી આવતું વાવાઝોડું સૌ પ્રથમ વખત જમીનને સ્પર્શે છે તેને શું કહેવામાં આવે છે ?

લૅન્ડફોલ
ઓસન ફૉલ
મોન્સ્ટર ફૉલ
અર્થ ફૉલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
ધરતીકંપથી બચવા માટે કાયમી પ્રકારનો લાંબાગાળાનો ઉપાય કયો ગણાય ?

ઊંચી ટેકરીએ ઉપર વસવાટ કરવો.
સ્થળાંતર કરવું.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ભૂકંપપ્રૂફ મકાનો / રહેઠાણોનું બાંધકામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
ગુજરાત રાજયમાં આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટેની મધ્યસ્થ સંસ્થા કઈ ?

ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ
ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સતામંડળ
ગુજરાત રાજય શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ
ગુજરાત રાજય ઔધોગિક વિકાસ સત્તામંડળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
આગ લાગે તો તમારા શહેરમાં કઈ એજન્સી/સંસ્થાને સૌ પ્રથમ જાણ કરશો ?

સીવીલ હોસ્પિટલ
પોલીસ કંટ્રોલરૂમ
એન.ડી.આર.એફ
ફાયર બ્રિગેડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP