ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ખેડા જિલ્લામાં આવેલ લસુંદ્રાનું મહત્ત્વ શા માટે ગણાય છે ?

વરિયાળીનું વ્યાપાર કેન્દ્ર
બોક્સાઈટનું ઉદ્દગમ સ્થાન
કુદરતી ગેસનો ભંડાર
ગરમ પાણીના જરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલા ખેડા જિલ્લાને કયા તમામ (ચારેય) જિલ્લાઓની હદ સ્પર્શે છે ?

છોટાઉદેપુર જિલ્લો, આણંદ જિલ્લો, પંચમહાલ જિલ્લો, ગાંધીનગર જિલ્લો
પંચમહાલ જિલ્લો, અરવલી જીલ્લો, ગાંધીનગર જિલ્લો, મહીસાગર જિલ્લો
વડોદરા જિલ્લો, મહીસાગર જિલ્લો, તાપી જિલ્લો, અમદાવાદ જિલ્લો
અમદાવાદ જિલ્લો, છોટાઉદેપુર જિલ્લો, અરવલ્લી જિલ્લો, ભરૂચ જિલ્લો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP