ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘ચંપક શાળામાં રહ્યો.’ - વાક્યને ભાવેપ્રયોગમાં પરિવર્તિત કરો.

ચંપક શાળામાં રહે છે.
ચંપકથી રડાઈ ગયું.
ચંપકથી શાળામાં રડાતું હતું.
ચંપકથી શાળામાં રડાઈ ગયું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલા વાક્ય માટે આપેલ વિકલ્પોમાંથી લેખનરૂઢિ અને ભાષાની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ વાક્ય જણાવો.
ટોપીવાળાને કાયમ માટે હંમેશા યાદ રહે એવું કંઈક આપવું જ જોઈએ.

ટોપીવાળાને હંમેશા યાદ રહે એવું કંઈક આપવું જોઈએ
ટોપીવાળાને કાયમ યાદ રહે એવું કંઈક આપવું જોઈએ
કાયમ યાદ રહે એવું ટોપીવાળાને કંઈક આપવું જોઈએ
યાદ રહે તેવું ટોપીવાળાને હંમેશા આપવું જોઈએ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પેલું તીખું મરચું ખાય તે માણસ પરાક્રમી ગણાય છે. - વાક્યમાં કયા પ્રકારનું વિશેષણ નથી ?

ગુણવાચક
સ્વાદવાચક
દર્શકવાચક
સંબંધવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કોઈ બરાબર સાંભળશે તો બરાબર બોલી શકશે. વાક્યમાં રહેલા સંયોજકનો પ્રકાર જણાવો.

શરતવાચક
સમુચ્ચયવાચક
વિકલ્પવાચક
વિરોધવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
શબ્દની મુખ્ય ત્રણ શક્તિઓ છે. - કઈ ?

ઉત્તમ, મધ્યમ અને સામાન્ય
અભિધા, લક્ષણા અને વ્યંજના
સત્વ, રજસ અને તમસ
લિપી, વાણિ અને જ્ઞાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP