ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારત સરકારને કર દ્વારા ઉપલબ્ધ થતી કુલ આવકમાં નીચે પૈકી કોનો વધુ હિસ્સો છે ?

વેલ્થટેક્ષ
એક્સાઇઝ ડ્યુટીઝ
ઇન્કમટેક્ષ
કસ્ટમ ડ્યુટીઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ECSનું પૂરું નામ જણાવો.

ઇલેક્ટ્રોનિક કેર સિસ્ટમ
ઇલેક્ટ્રોનિક કોમન સિસ્ટમ
ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્શિયલ સિસ્ટમ
ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લિયરિંગ સિસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
વસ્તુની માંગ અને કિંમત વચ્ચે કેવો સંબંધ છે ?

વ્યસ્ત સંબંધ છે
ઊંધો સંબંધ છે
સીધો સંબંધ છે
કોઈ સંબંધ નથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP