ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ગુજરાતી ભાષામાં નીચેનામાંથી કયો પદક્રમ વ્યવહારમાં વધુ વપરાશમાં છે ?

ક્રિયાપદ-કર્મ-કર્તા
કર્તા-કર્મ-ક્રિયાપદ
કર્તા-ક્રિયાપદ-કર્મ
કર્મ-ક્રિયાપદ-કર્તા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘બાળકે શરબત પીધું' - વાક્યને કર્મણિમાં ફેરવો.

બાળક શરબત પીવે છે.
બાળકે શરબત પીધું હતું.
બાળકથી શરબત પીવાશે.
બાળક દ્વારા શરબત પીવાયું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
શબ્દકોશનો ક્રમ જળવાઈ રહે તે મુજબ નીચેના શબ્દોને ગોઠવો.

જ્ઞાન, પર્વ, પ્રસંગ, પ્રાણ, શશાંક, શ્રુતિ, સર્ગ, સૃષ્ટિ
પર્વ, પ્રસંગ, પ્રાણ, સર્ગ, સૃષ્ટિ, શશાંક, શ્રુતિ, જ્ઞાન
પર્વ, પ્રસંગ, પ્રાણ, શશાંક, શ્રુતિ, સર્ગ, સૃષ્ટિ, જ્ઞાન
જ્ઞાન, પર્વ, પ્રસંગ, પ્રાણ, સર્ગ, સૃષ્ટિ, શશાંક, શ્રુતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP