ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મારાથી પત્ર લખાય છે - આ વાક્યનું કર્તરી વાક્ય શોધીને લખો.

મેં પત્ર લખ્યો.
મારાથી પત્ર લખાયો.
હું પત્ર લખું છું.
પત્ર મેં લખ્યો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના તળપદા-શિષ્ટરૂપના જોડકાં પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે ?

વેળા - વળવું
વેંતબારી - નજીક
વટે - ઓળંગે
વરતવું - ઓળખવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘‘માત્ર એક કૂદકો મારીને બેસી જવાનું છે.’’ - રેખાંકિત નિપાતનો પ્રકાર જણાવો.

ખાતરીવાચક
પર્યાયવાચક
સીમાવાચક
નિપાત નથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP