ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
તેને જોઈ જોઈને હવે થાકી ગઈ છું. - કૃદંત ઓળખાવો.

ભૂતકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
સામાન્યકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચા સંયોજકવાળું વાક્ય શોધીને લખો.

સૌને એવો ઉપદેશ આપે ત્યારે સંસાર મિથ્યા છે.
સૌને એવો ઉપદેશ આપે છે સંસાર મિથ્યા છે.
સૌને એવો ઉપદેશ આપે તો સંસાર મિથ્યા છે.
સૌને એવો ઉપદેશ આપે કે સંસાર મિથ્યા છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલા રૂઢિપ્રયોગમાં કયા રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ ખોટો આપ્યો છે ?

માથે ઝાડ ઉગવા બાકી હોવાં - ઘણાં જ દુઃખ પડવા
માથું આપવું - બલિદાન આપવું
માથું ઊંચકવું - ઊંચે જોવું
માથું ફાટી જવું - અત્યંત ક્રોધ ચઢવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP