કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ એડિટર પ્રોગ્રામ દર્શાવે છે ?

એડ્રેસ બુક
પાવરપોઈન્ટ
નોટપેડ
પેઈન્ટ બ્રશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CAM નું પૂરુંનામ જણાવો ?

કોમ્પ્યુટર એડેડ મોડ
કોમ્પ્યુટર એડેડ મશીન
કોમ્પ્યુટર એડેડ માસ્ક
કોમ્પ્યુટર એડેડ મિશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP