ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
રાજ્ય સરકારના હિસાબો કાણ તૈયાર કરે છે ?

નાણાં વિભાગ
એકાઉન્ટન્ટ જનરલ
તિજોરી અધિકારી
હિસાબ અને તિજોરી નિયામક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
નીચેનામાંથી કયું કાર્ય સરકારી કર્મચારીઓનું નથી ?

મંત્રીઓને સરકારી નીતિઓ બાબત સલાહ આપવી.
ચૂંટણીમાં પ્રચારતંત્ર ગોઠવવું.
સરકારશ્રીની નીતિનો અમલ કરવો.
સરકારશ્રીની નીતિ બનાવવામાં સહાયરૂપ થવું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
રાજ્યસભાના સભ્યનો કાર્યકાળ :

6 વર્ષ અથવા 80 ની ઉંમર જે પણ પહેલા થાય
6 વર્ષનો હોય છે.
5 વર્ષનો હોય છે.
જેમ લોકસભામાં છે એમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ગુજરાત રાજ્યનું પ્રથમ વિધાનસભા ગૃહ ક્યાં બનાવવામાં આવ્યું હતું ?

સિવિલ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ
પોલિટેકનિકલ કોલેજ, અમદાવાદ
મોતી મહેલ, અમદાવાદ
સાબરમતી આશ્રમ, અમદાવાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં જાહેર રોજગારી બાબતમાં તકની સમાનતા આપવામાં આવી છે ?

અનુચ્છેદ - 16
અનુચ્છેદ - 15
અનુચ્છેદ - 14
અનુચ્છેદ - 17

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP