બાયોલોજી (Biology)
સજીવ પુખ્ત વયે પોતાના જેવો બીજા સજીવ ઉત્પન્ન કરે તે ઘટનાને શું કહે છે ?

પુનઃસર્જન
વિભેદન
પ્રજનન
અનુકૂલન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મોટા ભાગના સજીવો મુખ્યત્વે છ ખનીજના બનેલા છે તેનું સાચું જૂથ કયું ?

C, H, O, N, P, Ca
C, H, O, N, P, S
C, H, O, N, S, Mg
C, H, O, N, Mg, Na

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણના જુદા-જુદા સ્તરે ગોઠવાયેલા સજીવોનાં જૂથોમાંથી મુખ્ય જૂથને શું કહે છે ?

સૃષ્ટિ
વર્ગ
કુળ
જાતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ બહુકોષી હોવા છતાં કોષસ્તરીય આયોજન ધરાવે છે ?

સંધિપાદ
પૃથુકૃમિ
નુપૂરક
સછિદ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અસંગત જોડ શોધો.

આલ્ડોલેઝ - લાયેઝિસ
માલ્ટેઝ - હાઈડ્રોલેઝિસ
હેક્સોકાયનેઝ - આઈસોમરેઝિસ
એસિટાઈલ કો.એન્ઝાઈમ સિન્થેટેક - લિગેઝિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP