બાયોલોજી (Biology)
સ્ટાર્ચ શેનો બનેલ હોય છે ?

પ્રોટીન
ઓમયલોપેકિટન
સેલ્યુલોઝ
એમિનોઍસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વિશ્વમાં કુલ કેટલી જાતિ હોવાનો અંદાજ છે ?

50 લાખ
17 લાખથી 5 કરોડ
50 લાખથી 5 કરોડ
17 લાખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP