કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં વપરાતી આઈસી ચિપ્સ શાની બનેલી છે ?

જિપ્સમ
ક્રોમિયમ
મેગ્નેશિયમ
સિલિકોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સામાન્ય રીતે બેંકમાં કયા ઉપકરણોનો ઉપયોગ થાય છે ?

ટચ સ્ક્રીન
ઓપ્ટીકલ કેરેકટર રેકગનાઈઝર
ટ્રેક બોલ
જોય સ્ટીક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યૂટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેક્નોલોજી વપરાય છે ?

ફોટોકાઈનેસીસ ટયૂબ
ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યુબ
ફોટાના કિરણો
ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઈઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું વિધાન/વિધાનો સત્ય છે ?
(I) Cordless mice directly connected with computer.
(II) Mechanical mice use laser rays for movement.
(III) Scanner is used to print documents
(IV) Trackball is a pointing device.

II અને IV
II અને III
માત્ર IV
I અને II

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
product code ની માહિતી મેળવવા માટે શું વપરાય છે ?

બારકોડ અને ક્યુઆર કોડ બંને
ક્યુઆર કોડ
એક પણ નહીં
બારકોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP