કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પુટરના પિતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે ?

ચાર્લ્સ બેબેજ
બીલ ગેસ્ટ
પીટર
લેરી પેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MODEM નું પૂરું નામ જણાવો

મોડેમ ડિમોડ્યૂલેટર
મોડ્યૂલેટ્સ ડિમોડ્યૂલેટ્સ
મોડ્યુલેટર મોડમ
મોડ્યુલેટર ડિમોડ્યૂલેટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP