કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ગણતરીની ઝડપે ગણિતનાં પ્રશ્નો હલ કરી શકનાર નીચેનાં પૈકી કોણ છે ?

રામાનુજ
શકુંતલા દેવી
રાણી પાણીગ્રહી
રાજા રમન્ના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PSTN એટલે શું?

Public Switched Telephone Network
Post Switched Telephone Network
Pupil Switched Telephone Network
People Switched Telephone Network

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP