કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈકોસોફ્ટ સ્થાપકનું નામ જણાવો.

વોરન બફેટ
લેરી પેજ
નારાયણ મૂર્તિ
બિલ ગેટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MICR નું પૂરું નામ જણાવો.

Magnetic Ink Character Recognition
Magnetic Ink Chart Receipt
Magnetic Ink Character Receipt
Magnetic Ink Chart Recognition

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
VGA નું પૂરું નામ જણાવો.

વિડીયો ગ્રાફિક એરિયા
વિડ્યૂઅલ ગ્રાફિક્સ એરિયા
વિડીયો ગારબેજ એરિયા
વિડિયો ગ્રાફિક્સ અરેના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP