કમ્પ્યુટર (Computer)
જાપાન દ્વારા તાજેતરમાં વિકસાવવામાં આવતું નીચેના પૈકી કયું વિશ્વનું સૌથી શકિતશાળી કમ્પ્યૂટર છે ?

આકાશી (Akashi)
ફુગાકુ (Fugaku)
કામત્શિ
શિમોષી (Shimoshi)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફોન્ટને દાખલ કરવા શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
કંટ્રોલ પેનલ
વર્ડ
એસેસરીઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP