કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રિન્ટરમાં એક પછી એક અસર પ્રિન્ટ કરીને માહિતી પ્રિન્ટ થાય છે ?

લેઝર
ડોટમેટ્રિકસ
ઈકજેટ
લાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટર પરથી માહિતીને સર્વર પર મોકલવાની પદ્ધતિને શું કહે છે ?

ડાઉનલોડ
અપલોડ
રિસ્ટોર
બેકઅપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP