કમ્પ્યુટર (Computer)
તમે માઉસનું સેટિંગ કયાંથી બદલી શકો છો ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Hardware setting
Setting> mouse
Control Panel > mouse

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
WWW નું પૂરુંનામ જણાવો.

વર્લ્ડ વાઈડ વેબ
વર્લ્ડ વર્લ્ડ વીઝન
વીઝન વર્લ્ડ વાઈડ
વર્લ્ડ વાઈડ વેસ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં ઈન્ટરનેટ એકાઉન્ટ સાથે કનેક્ટ થવાની પદ્ધતિને શું કહેવાય છે ?

સાઈન ઈન
સાઇન આઉટ
લોગ આઉટ
લોગ ઈન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP