કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસની ક્લિક બદલવા માટે કયા વિકલ્પમાં જવું પડે ?

વિન્ડોઝ
ફોન્ટ
ફાઈલ
કંટ્રોલ પેનલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PMT નું પૂરુંનામ જણાવો.

ફોટો મલ્ટી ટૂલ
પોસ્ટ મલ્ટીપ્લાયર ટૂલ
ફોટો મલ્ટીપ્લાયર ટૂલ
પોસ્ટ મલ્ટી ટૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP