બાયોલોજી (Biology)
કોષનાં લક્ષણોનો આધાર કોના પર છે ?

અંગિકાનાં કાર્ય
અંગિકાના બંધારણ
અંગિકાના અણુની પ્રક્રિયા
અંગીકાના અણુનું બંધારણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ક્રિસ્ટી કોની સાથે સંકળાયેલ રચના છે ?

કણાભસૂત્ર
અંતઃકોષરસજાળ
હરિતકણ
ગોલ્ગીકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હોલા અને કબૂતર જેવાં પક્ષીઓના અભ્યાસ કયા કુળમાં થાય છે ?

બ્લાટીડી
કોલુમ્બિડી
રાનીડી
મેગાસ્કોલેસીડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અદેહકોષ્ઠી, કૂટ દેહકોષ્ઠી અને દેહકોષ્ઠીમાં અનુક્રમે કયા સમુદાયોનો સમાવેશ થાય છે ?

પૃથુકૃમી, સૂત્રકૃમિ, નુપૂરક
પૃથુકૃમિ, નુપૂરક, સૂત્રકૃમિ
સંધિપાદ, મૃદુકાય, સૂત્રકૃમિ
નુપુરક, સૂત્રકૃમિ, પૃથુકૃમિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આર્થિક અને લોકવનસ્પતિ શાસ્ત્રીય માહિતી પ્રાપ્ત કરવામાં નીચેનામાંથી કોણ ઉપયોગી છે ?

આપેલ તમામ
વનસ્પતિ સંગ્રહાલય
બોટાનિકલ ગાર્ડન
વનસ્પતિ ઉદ્યાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP