કમ્પ્યુટર (Computer)
સૌપ્રથમ વેબબ્રાઉઝરની રચના કોણે કરી હતી ?

સમ્યોર પર્પેટ
ટીમ બર્નર્સ લી
બિલ ગેટ્સ
રિચાર્ડ સ્ટોલમેન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word ડોક્યુમેન્ટની સૌથી ઉપરના બારને શું કહે છે ?

સ્ટેટસબાર
ટાસ્કબાર
ટાઈટલબાર
મેનૂબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP