કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ પણ ફોટોગ્રાફને કોમ્યુટરની અંદર ડીજીટલ સ્વરૂપમાં સંગ્રહ કરવા માટે શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
પ્રિન્ટર
સ્કેનર
માઉસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP