સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : તત્ + કાલીન

તત્કાલીન
તત્કાલ
તરોકાલીન
તાત્કાલિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિનો વિગ્રહ કરો. : અંતર્ગર્ભ

અંતર્ + ગાર્ભ
અંત : + ર્ગર્ભ
અંતર્ + ગર્ભ
અંતર્ + ર્ગભ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : અર્ધ + ઉત્થિત

અર્ધુત્થિત
અર્ધોત્થિત
અરર્ધોત્થિત
અર્ધત્થિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : મનસ્ + ચક્ષુ

મનઃચક્ષુ
મનશ્ચક્ષુ
મનોચક્ષુ
મનચક્ષુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP